UNIVERSITATS PELS DRETS CIVILS I LA DEMOCRÀCIA


Manifest Acadèmic en Defensa dels Drets Civils a Catalunya

Tot citant la Declaració sobre l’ensenyament superior i la cultura democràtica: ciutadania, drets humans i responsabilitat civil del Consell d'Europa (Estrasburg, 2006):

"Afirmem el nostre compromís amb els principis i la pràctica democràtics.

Acceptem la nostra responsabilitat de salvaguardar la democràcia i promoure una cultura democràtica, donant suport i promovent, tant en l’ensenyament superior com en la societat en general, els principis de:

  • Estructures, processos i pràctiques democràtiques i responsables
  • Ciutadania democràtica activa
  • Drets humans, respecte mutu i justícia social
  • Sostenibilitat ambiental i social
  • Diàleg i resolució pacífica dels conflictes",

Nosaltres, la comunitat acadèmica, considerem que la vulneració reiterada dels drets civils a Catalunya amenaça les bases de la democràcia en aquest país. Els signes d’involució democràtica, com la violència exercida l'1 d'octubre contra persones que volien votar, esdevenen cada cop més evidents. Diverses actuacions de la judicatura i del Govern espanyols, com l'empresonament i la persecució d'activistes socials i membres del Govern i el Parlament de Catalunya elegits democràticament, posen en crisi la separació de poders, que és un dels pilars en què es basa l'estat de dret.

La democràcia es fonamenta en el reconeixement i la defensa d’uns drets bàsics inalienables, entre els quals el d'expressar públicament el dissentiment. La judicialització de la política, la violència i la repressió han estat la resposta de l’Estat espanyol a les demandes dels catalans, en comptes del diàleg necessari per a qualsevol negociació. Assistim així a un conjunt d’accions dels poders institucionals de l’Estat espanyol que són impròpies d’un estat democràtic i vulneren principis fonamentals del dret internacional.

Davant la gravetat d’aquesta situació, el silenci de la comunitat acadèmica no és una opció. Per aquestes raons, declarem que:

  • La recuperació de la seguretat jurídica és imprescindible i no podem acceptar que les decisions dels poders públics siguin arbitràries.
  • És imprescindible que es respectin els drets fonamentals d’expressió, reunió, manifestació i participació política.
  • Salvaguardar els drets i les llibertats només és possible recobrant els usos democràtics i resolent en l’àmbit polític els problemes polítics.